ไถ่ถอนรถยึด

การชำระเงิน

สะดวก รวดเร็ว ด้วยบริการชำระเงินได้ที่จุดชำระค่าบริการที่มีเครื่องหมาย
เคาน์เตอร์เซอร์วิส , ธ.กรุงเทพ , ธ.ไทยพาณิชย์ , และตู้ ATM ที่มีจุดบริการ
Laser Zoone ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกที่ทั่วประเทศ

หรือใช้แบบฟอร์ม การชำระเงิน

กรณีลูกค้าใช้บัตรแทนใบรับชำระ ณ จุดบริการที่กำหนดไว้

ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าบริการของเค้าน์เตอร์ เซอร์วิส (15 บาท/1ใบแจ้งหนี้) หือค่าธรรมเนียมรับชำระของธนาคารเอง (ค่าบริการดังกล่าว จะไม่รวมอยู่ในยอดของใบแจ้งหนี้)

ค่าบริการรับชำระดังกล่าวเป็นอัตราที่ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารเรียกเก็บกับทางลูกค้าโดยตรง ม่มีผลต่อยอดเงินกู้
หรือดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ของลูกค้าที่มีกับบริษัทฯ ในทุกกรณี

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน หลังการชำระเงิน โปรดเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

หมายเหตุ : บริการถูกต้องตามกฎหมาย (สคม.) การปฏิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่น หรือที่เกี่ยวกับเงินกู้ระยะสั้น อย่างเคร่งครัด

ไถ่ถอนรถยึด, ไถ่ถอนรถ , ไถ่ถอนรถถูกยึด , รถถูกยึด , ไถ่ถอนรถยึดง่าย

© 2014 - 2017 kta-samutprakan.com All Rights Reserved. || ไถ่ถอนรถยึด