ไถ่ถอนรถยึด

*การชำระเงิน
สะดวก รวดเร็ว ด้วยบริการชำระเงิน ได้ที่จุดชำระค่าบริการ ที่มีเครื่องหมาย เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และตู้ ATM ที่มีจุดบริการ Laser Zoone ของธนาคาร ได้ทุกที่ทั่วประเทศ

ใช้แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือกรณีลูกค้าใช้บัตร แทนใบรับชำระ ณ.จุดบริการ ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระ ค่าบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือค่าธรรมเนียมรับชำระของธนาคารเอง (ค่าบริการดังกล่าว จะไม่รวมอยู่ในยอดของใบแจ้งหนี้) ค่าบริการรับชำระดังกล่าว เป็นอัตราที่ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารเรียกเก็บกับทางลูกค้าโดยตรงไม่มีผลต่อยอดเงินกู้ที่ชำระ เพื่อสิทธิประโยชน์ ของท่าน หลังชำระเงิน โปรดเก็บใบเสร็จที่ชำระไว้เป็นหลังฐานทุกครั้ง

หมายเหตุ
บริการของทางเราถูกต้องตามกฎหมาย (สคบ) การปฎิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่น หรือที่เกี่ยวกับ เงินกู้ระยะสั้นอย่างเคร่งครัด

ไถ่ถอนรถยึด, ไถ่ถอนรถ , ไถ่ถอนรถถูกยึด , รถถูกยึด , ไถ่ถอนรถยึดง่าย